บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KIAC)

ประกอบกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center-IBC) โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการทั่วไป การสนับสนุนด้านเทคนิค
การให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ด้านทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตให้แก่บริษัทในเครือ
 
บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด   DAT 
บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  KATT
image
การวิจัยและการพัฒนา 
Research & Development
image
เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์
Mold Production Technology